Oferta

 • Wycena nieruchomości lokalowych (mieszkania, lokale użytkowe)
 • Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działki)
 • Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych (domy, budynki)
 • Wycena nieruchomości rolnych
 • Wycena nieruchomości komercyjnych, przemysłowych
 • Wycena ograniczonych praw rzeczowych

Wycena sporządzana dla celów:

 • kredytowych (wyceny dla potrzeb bankowych),
 • inwestycyjnych,
 • ubezpieczeniowych,
 • odszkodowawczych (wywłaszczone nieruchomości),
 • negocjacji ceny przy kunie/sprzedaży,
 • sprawozdań finansowych,
 • związanych ze spadkami (darowiznami), podziałami majątku itp.,
 • związanych z ustaleniem opłat adiacenckich i planistycznych, opłat za użytkowanie wieczyste,
 • rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości,
 • ustalenia skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • indywidualnego inwestora,
 • inne

Terminy realizacji i koszt świadczenia usługi ustalane są każdorazowo indywidualnie w negocjacjach z zamawiającym po zapoznaniu się z przedmiotem wyceny i zależne są od wielu czynników, takich jak:

 • specyfika, rodzaj i charakter nieruchomości
 • rodzaj zamawianego opracowania,
 • cel i zakres wyceny,
 • położenie nieruchomości,
 • konieczności wykonania pomiarów, inwentaryzacji

Zgodnie z Ustawą o Gospodarce Nieruchomościami jako rzeczoznawca majątkowy mogę również sporządzać opracowania i ekspertyzy dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.